รายชื่อผู้ประสานงานกีฬา

รายชื่อผู้ประสานงานกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์”
ระหว่างวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฟุตบอล
  ผศ.นนทชัย               โมรา 081-697-5630
  นางสาวเพ็ญวดี          ภักดีคำ 085-081-5999
กรีฑา
  ดร.ชยชนน์               โพธิ์ทิพย์ 091-845-7223
  ผศ.ดร.กัลญา             แก้วประดิษฐ์ 086-953-9393
นางจุรีภรณ์              จันทรมาศ 090-172-5920
เทนนิส
  นายสิทธิชัย              ชีวะโรรส 086-941-1119
  นางสาวศิริประภา      จันทร์ดำ 084-545-4256
เซปักตะกร้อ
นายวชิรศักดิ์             มัชฌิมาภิโร 095-412-9568
ตะกร้อลอดห่วง
นายณัฐกานต์            แน่พิมาย 086-739-7787
วอลเลย์บอลและวอลเลย์บอลชายหาด
  ผศ.เตชธรรม             สังข์คร 092-539-5659
  นางสาวอาพาภรณ์     ทิพย์ทอง 086-282-4494
แบดมินตัน
  ดร.เกษร                  เมืองทิพย์ 081-926-7350
  นายอาดือนา             นิโด 083-927-7894
  นายวิโรจน์               เชาว์วิเศษ 085-411-9919
เทเบิลเทนนิส
  นางสาวจันทรา          บุญวิชัย 081-535-6773
  นายนิกร                  สุวรรณโณ 063-793-9628
กีฬาลีลาศและแอโรบิก
  นายวิทยา                สังคะดี 086-948-2539
  นางสาวศรีสุดา          แก้วอำรัตน์ 083-649-2827
กีฬาหมากกระดาน
  นายธีรพงษ์              วิโสจสงคราม 086-721-4819
  นายธนรักษ์              สอนทอง 096-151-9653
กีฬากอล์ฟ
  ผศ.ดร.วัฒนา            รัตนพรหม 086-920-0208
  ผศ.ศรีวาลี                ทองเลี่ยมนาค 089-160-9149
กีฬาจักรยาน
นางศุภัจฉรีย์             นวกิจไพฑูรย์ 081-693-1287
  นายอดิสรณ์              เนาวโคอักษร 083-173-7558
กีฬาเปตอง
ผศ.กนกกานต์  ฐิติภรณ์พันธ์ 098-802-0084
  นางอุบลรัตน์             ศิริพันธุ์ 089-469-2930
กีฬาว่ายน้ำ
นายวสันต์                สุทธโส 081-537-1399
  นางสาวกชพร  สุขสวัสดิ์ 062-745-4334
  นายสานิตย์            ทิพย์อักษร 086-271-8703
กีฬาฟุตซอล
  ผศ.สมชาย               บุญคงมาก 084-916-7515
  นายเมธี                   แก้วสนิท 094-593-0084

 ดาวน์โหลดเอกสาร [PDF]

รายชื่อผู้ประสานงานกีฬา