รายชื่อคณะทำงานเทคนิคกีฬา

รายชื่อคณะทำงานเทคนิคกีฬา กกมท.

รศ.ดร.วิชิต      คณึงสุขเกษม        ประธานคณะทำงานเทคนิคกีฬา     081-805-9660

ดร.เกษม        พันธุสะ               เลขานุการคณะทำงานเทคนิคกีฬา   081-540-9191

 ลำดับ

ชนิดกีฬา ชื่อ – สกุล เบอร์ติดต่อ
1 กรีฑา ผศ.ถาวร        กมุทศรี 081-450-4651
2 ว่ายน้ำ อ.พลากร        นัคราบัณฑิต 081-959-2945
3 เปตอง อ.วรรณะ       วชิราธาดา 081-132-4455
4 วอลเลย์บอล อ.ทศพล         ธานี 081-431-3958
5 วอลเลย์บอลชายหาด ผศ.อิทธิ         คำเพราะ 090-949-3493
6 เซปักตะกร้อ  

อ.พีระ           จันทร

 

086-796-9138

7 ตะกร้อลอดห่วง
8 เทเบิลเทนนิส อ.สุรินทร์        รอดเมือง 081-735-5773
9 หมากกระดาน อ.ชูเกียรติ       เกียรติธีรรัตน์ 099-351-5699
10 ฟุตซอล อ.สุชาติ          สาระผล 089-926-7974
11 ฟุตบอล อ.อาคม         สมุทรโคจร 081-987-0622
12 แบดมินตัน อ.สมยศ         อัศวโพสพ 081-933-2053
13 ลีลาศ  

อ.ชัยรัตน์        ชูสกุล

 

086-851-2400

14 แอโรบิก
15 กอล์ฟ อ.สาธิน          ประจันบาน 081-330-4241
16 จักรยาน รศ.สุรชา        อมรพันธุ์ 081-871-5745
17 เทนนิส อ.สุรศักดิ์        ทรัพย์เพิ่ม 081-655-6843

 ดาวน์โหลดเอกสาร [PDF]

รายชื่อคณะทำงานเทคนิคกีฬา กกมท.