ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานีเจ้าภาพกีฬา สกอ.ครั้งที่38 “ขุนเลเกมส์”จัดพิธีเปิดการแข่งขันร่วมต้อนรับทัพนักกีฬา 58 สถาบันกว่า 40,000 คน

ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานีเจ้าภาพกีฬา สกอ.ครั้งที่38 “ขุนเลเกมส์”จัดพิธีเปิดการแข่งขันร่วมต้อนรับทัพนักกีฬา 58 สถาบันกว่า 40,000 คน

วันนี้(24 พ.ค. 2562)มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมรการการอุดมศึกษา(สกอ.) ครั้งที่38ขุนเลเกมส์”เชียร์ให้แรง แข่งให้หรอย” ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีซึ่งจะจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้บริหารนักกีฬาจากทุกสถาบัน กรรมการผู้ตัดสินกีฬาสื่อมวลชน และผู้มีเกียรติเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 40,000 คน

ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดมรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี”มหาวิทยาลัยแห่งเมืองคนดี” มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้บริหารในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นเกียรติและเป็นประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่ได้รับเลือกจากคณะกรรมการการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิม ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่บุคลากร และส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งการเล่นกีฬาถือเป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เสริมสร้างให้บุคลากรสถาบันอุดมศึกษามีพลานามัยที่สมบูรณ์ จิตใจที่แจ่มใส มีระเบียบวินัยรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม และความสมัครสมานสามัคคีความคุ้นเคยกันเชื่อมกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันก่อเกิดเป็นพลังให้ทุกท่านกลับไปปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป

ด้าน นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ในฐานะตัวแทนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี รู้สึกยินดีและภูมิใจ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” นอกจากมหาวิทยาลัยจะได้แสดงถึง ศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเปิดโอกาสให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะเจ้าบ้านได้ต้อนรับผู้มาเยือนจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มทุนทางเศรษฐกิจแก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกด้วย สุราษฏร์ธานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วชาวต่างชาติให้ความสนใจ เนื่องจากสุราษฏร์ธานีมีหลักฐานปรากฏว่าเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณ มีแหล่งธรรมะและปราชญ์เมธี ท่านพุทธทาสภิกขุ ที่มีชื่อลือเลื่อง มีเกาะและทะเลที่สวยสะดุดตา มีป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวมิติศาสนาและวัฒนธรรม ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น และมีกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย “เที่ยวไป เรียนรู้ไป” สร้างคุณค่าแก่ชีวิต นับเป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งที่เมื่อว่างจากภารกิจการแข่งขันแล้ว ท่านจะได้พักผ่อนเยี่ยมเยียน เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ แห่งนี้

ส่วน ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ขุนเลเกมส์ กล่าวว่า กีฬา คือ สื่อในการสืบสานสายสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจอันดี สร้างความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ ดังนั้น กระทรวง การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจึงให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสมบูรณ์พร้อมทั้ง ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ก่อให้เกิดความรักสมัครสมานสามัคคี สัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคลากรของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม ดิฉันใคร่ขอให้ข้อคิดแก่นักกีฬาทั้งหลายว่า ในการแข่งขันย่อมมีแพ้ มีชนะ นักกีฬาควรที่จะรู้แพ้รู้ชนะ และรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน ควรมีการแสดงออกซึ่งน้ําใจของนักกีฬาที่งดงาม จงใช้กีฬา เพื่อเป็นสิ่งสร้างสรรค์ สร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างกัน

ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรฯ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 38 ภายใต้ชื่อการแข่งขัน “ขุนเลเกมส์” บนพื้นที่ตำบลขุนทะเล อันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และมีคำขวัญประจำการแข่งขันว่า “เชียร์ให้แรง แข่งให้หรอย”อันหมายถึง ความร่วมมือ ร่วมแรงกัน นำไปสู่ความสำเร็จ และมิตรภาพที่ดีงามการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะนำกิจกรรมนี้ร่วมสมโภชในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองวาระอันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกคนทางเจ้าภาพมีความตั้งใจในการต้อนรับนักกีฬาบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งจะมีการแข่งขันในสนามแข่งขันทั้งภายในมหาวิทยาลัย และในสถานที่ต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย ด้วยการประสานงานเตรียมการ เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกสบายมากที่สุดการแข่งขันกีฬา สกอ.ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬา 17 ประเภท จาก 58 สถาบันจำนวนนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 40,000 คน ทั้งนี้ในการจัดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากร ในส่วนงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกันสนับสนุน ให้การดำเนินงานการแข่งขันครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย