ประกาศยกเลิกชนิดกีฬา ประเภทกีฬาและรุ่น ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

ประกาศยกเลิกชนิดกีฬา ประเภทกีฬาและรุ่น ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

ตามที่ ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 ในหมวด 4 ข้อ 11 ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุ่น ที่จะจัดให้มีการแข่งขันเพื่อชิงเหรียญรางวัลได้จะต้องมีหน่วยงานสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน นั้น

บัดนี้ การพิจารณาข้อมูลการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละชนิดกีฬา ประเภทกีฬาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยยกเลิกชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุ่นที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ 79 ประเภท/รุ่น จึงขอประกาศยกเลิกชนิดกีฬา ประเภทกีฬาและรุ่น ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ดังเอกสารแนบ

ดาว์โหลด ประกาศฯ ยกเลิกประเภทกีฬาและรุ่น