กำหนดการประชุมผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีม

กำหนดการประชุมผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีม

กำหนดการประชุมผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีม
การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์”

วัน เดือน ปี เวลา ชนิดกีฬา ห้องประชุม/อาคาร ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
23 พ.ค. 62 13.00 น. ฟุตบอล

 

ห้องราชาวดี

อาคารคณะนิติศาสตร์

นายกิตติพิชญ์  โสภา

นายสุชาติ  ด้วงทองกุล

นายสุชาติ  สิทธิวงษ์

087-2796252

087-8949401

083-1757649

13.00 น. วอลเลย์บอล ห้อง MSC B305

คณะวิทยาการจัดการใหม่

นางสาวอาพาภรณ์  ทิพย์ทอง

ผศ.เตชธรรม สังข์คร

ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล  พัฒนา

นางสาวเสาวนีย์ สีหา

086-2824494

092-5395659

080 0427442

081-4187804

13.00 น. เซปักตะกร้อ ห้อง Auditorium ชั้น 2

อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

นายวชิรศักดิ์  มัชฌิมาภิโร

นายณัฐกานต์  แน่พิมาย

นายอนุชา  ทัดทอง

095-4129568

086-7397787

086-9239494

13.00 น. เทนนิส ห้องลีลาวดี ชั้น 4

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

นายสิทธิชัย  ชีวะโรรส

นางสาวสิริประภา  จันทร์ดำ

นายอนุรัตน์  แพนสกุล

086-9411119

084-5454256

081-5699444

13.00 น. แบดมินตัน ห้องภูมิพัฒน์ ชั้น 2

อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.เกษร  เมืองทิพย์

อาจารย์อาดือนา  นิโด

นางสาวจารุวรรณ อักษรสม

081-9267350

083-9277894

095-6932997

13.00 น. วอลเลย์บอลชายหาด ห้อง MSC B306

คณะวิทยาการจัดการใหม่

ผศ.เตชธรรม สังข์คร

นายวิระพงษ์  ทองล่อง

นายธนากร  โพธิชากร

นายปรเมษฐ์  นันทสุคนธ์

092-5395659

083-6432971

084-5576064

080-6471861

13.00 น. เปตอง ห้องศรีวิชัย ชั้น 3

อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

นายนิเวศน์  แซ่โค้ว

นายณรงค์  ด้วงทองกุล

นายพรทวี  พระวงค์

081-8782524

085-6546650

080-6471861

13.00 น. ฟุตซอล ห้อง Meeting Room 1

หอสมุดกลางและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ

ผศ.สมชาย  บุญคงมาก

อ.มาดล  จรูญรัตน์

นายธีรภัทร อาศิรพจน์

084-9167515

084-1868863

089-7252176

24 พ.ค. 62 13.00 น. จักรยานเพื่อสุขภาพ ห้องราชาวดี

คณะนิติศาสตร์

นายชัยวัฒน์  อภิชนังกูร

ว่าที่ร้อยตรีวัชระ  อินทร์แก้ว

ว่าที่ ร.ต.อนุชิต  พงศ์พรหม

081-3705445

087-4655454

099-1592993

13.00 น. หมากกระดาน ห้องภูมิพัฒน์ ชั้น 2

อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธีรพงษ์  วิโสจสงคราม

นายพงษ์ธิศักดิ์  ชอบทำกิจ

086-7214819

093-6385479

25 พ.ค. 62 13.00 น. กรีฑา ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

นางจุรีภรณ์  จันทรมาศ

นางสาวเยาวลักษณ์  ปานแดงนางสาวจุฑามาศ  โขนขำ

090-1725920

093-5784920

092-6848098

13.00 น. แอโรบิก ห้องวิทยพัฒน์ ชั้น 1

อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวิทยา  สังคะดี

นางสาวศรีสุดา  แก้วอำรัตน์

นางปวริศา  ราษฎร์เจริญ

นางสาวอุบลวรรณ  บุญแก้ว

086-9482539

083-6492827

081-0780501

099-4806371

15.00 น. ลีลาศ ห้องภูมิพัฒน์ ชั้น 2

อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวิทยา  สังคะดี

นางสาวศรีสุดา  แก้วอำรัตน์

นางสาวอุบลวรรณ  บุญแก้ว

นางปวริศา  ราษฎร์เจริญ

086-9482539

083-6492827

099-4806371

081-0780501

26 พ.ค. 62 13.00 น. เทเบิลเทนนิส ห้องภูมิพัฒน์ ชั้น 2

อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์จันทรา  บุญวิชัย

นายนิกร  สุวรรณโณ

นางนาตยา  ชณาชล

081-5356773

063-7939628

098-2850312

13.00 น. กอล์ฟ คลับเฮ้าส์

อาคารเขื่อนรัชชประภา

ผศ.ดร.วัฒนา  รัตนพรหม

ผศ.ศรีวาลี  ทองเจียมนาค

นางนาตยา  ชณาชล

099-1491666

089-1609149

0982850312

13.00 น. ตะกร้อลอดห่วง ห้อง Auditorium ชั้น 2

อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

นายวชิรศักดิ์  มัชฌิมาภิโร

นายณัฐกานต์  แน่พิมาย

นายพีรชัย  ไสยรินทร์

095-4129568

086-7397787

081-8932493

27 พ.ค. 62 13.00 น. ว่ายน้ำ ห้องราชาวดี

อาคารนิติศาสตร์

นางสาวกชพร  สุขสวัสดิ์

นายสานิตย์  ทิพย์อักษร

นายธีรภัทร  อาศิรพจน์

062-7454334

086-2718703

089-7252176

ดาวน์โหลดกำหนดการ