การชำระค่าธรรมเนียมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์”

การชำระค่าธรรมเนียมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์”

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ระหว่างวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2562 โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 17 ชนิดกีฬา นั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของท่านชำระค่าธรรมเนียมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ภายในวันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

การชำระค่าธรรมเนียมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” [PDF File]