ประชุมกำหนดการตรวจความพร้อมสถานที่การจัดแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

ประชุมกำหนดการตรวจความพร้อมสถานที่การจัดแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

วันที่ 15 มีนาคม 2562 คณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬา กกมท. คณะกรรมการผู้ตัดสินจังหวัดและ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน เข้าร่วมประชุม เพื่อตรวจความพร้อมสถานที่ จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ขุนเลเกมส์  ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยการประชุมร่วมกัน 3 ฝ่ายมีการแบ่งกลุ่มในห้องประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้แทนเทคนิค กกมท. ผู้แทนผู้แทนผู้ตัดสินกีฬา และคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันแต่ละประเภทโดย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวตอนรับผู้ร่วมประชุม

โดยมี รศ.วิชิต คะนึงสุขเกษม ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามแข่งขัน พร้อมทั้งแนะนำคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาที่เดินทางมาร่วมประชุมอีกด้วยและ ดร.เกษม พันธุสะ เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา ได้แจ้งถึงระเบียบการแข่งขัน รวมถึงปฏิทินกำหนดการแข่งขัน กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่  38

ในวันเดียวกันนนั้น คณะอนุกรรมการได้ออกตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันและความคืบหน้าในการจัดเตรียมงาน พร้อมทั้งแนะนำการจัดเตรียมงาน

ภาพ: ธีรภัทร อาศิรพจน์