ประชุมพิจารณาแนวทางการเสนองบประมาณการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 38

ประชุมพิจารณาแนวทางการเสนองบประมาณการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 38

ประชุมพิจารณาแนวทางการเสนองบประมาณการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสโมสรนักศึกษา โดย ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในที่ ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมโดย แจ้งคําสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ระดับประเทศ ประจําปี พ.ศ. 2562 และให้คณะกรรมการทุกฝ่ายรายงานผลการดำเนินงานรวมทั้งปัญหาอุปสรคค และข้อเสนแนะต่างๆ ของการดำเนินงาน พร้อมทั้งกําหนดให้จัดส่งรายละเอียดข้อมูลการจัดตั้งงบประมาณของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ แต่ละฝ่ายไปยังคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการในการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในครั้งนี้

อ่านต่อ
ประชุมพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

ประชุมพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

ประชุมพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานที่ประชมแจ้งรายละเอียดชนิดกีฬาที่จะดําเนินการจัดการแข่งขัน วันเวลาที่กําหนดจัดการแข่งขันให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมทั้ง แจ้งให้ที่ประชุมร่วมกันช่วยพิจารณาร่างคําสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขัน กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธาน ที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่า ภายหลังที่มีการลงนามคําสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๘ แล้ว ให้มีการจัดประชุมเพื่อติดตามรายละเอียดการดําเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายในภาพรวม และให้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายได้จัดให้มีการนัดประชุม กลุ่มย่อยเพื่อติดตามงานที่ในฝ่ายของตนเองได้รับมอบหมาย ในส่วนของรายละเอียดการดําเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายรวมถึงกรอบงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาในฐานะคณะกรรมการฝ่าย…

อ่านต่อ
ราชภัฏสุราษฎร์ พร้อมเป็นเจ้าภาพ ขุนเลเกมส์ การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

ราชภัฏสุราษฎร์ พร้อมเป็นเจ้าภาพ ขุนเลเกมส์ การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 โดยใช้ชื่อว่า “ขุนเลเกมส์” จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 24-31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการแข่งขันทั้งสิ้น 17 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน วอลเล่ย์บอลชายหาด เปตอง ลีลาศ ฟุตซอล กอล์ฟ จักรยานเพื่อสุขภาพ หมากกระดาน ตะกร้อลอดห่วงและแอโรบิก

อ่านต่อ