ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานีเจ้าภาพกีฬา สกอ.ครั้งที่38 “ขุนเลเกมส์”จัดพิธีเปิดการแข่งขันร่วมต้อนรับทัพนักกีฬา 58 สถาบันกว่า 40,000 คน

ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานีเจ้าภาพกีฬา สกอ.ครั้งที่38 “ขุนเลเกมส์”จัดพิธีเปิดการแข่งขันร่วมต้อนรับทัพนักกีฬา 58 สถาบันกว่า 40,000 คน

วันนี้(24 พ.ค. 2562)มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมรการการอุดมศึกษา(สกอ.) ครั้งที่38ขุนเลเกมส์”เชียร์ให้แรง แข่งให้หรอย” ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีซึ่งจะจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้บริหารนักกีฬาจากทุกสถาบัน กรรมการผู้ตัดสินกีฬาสื่อมวลชน และผู้มีเกียรติเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 40,000 คน ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดมรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี”มหาวิทยาลัยแห่งเมืองคนดี” มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้บริหารในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นเกียรติและเป็นประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่ได้รับเลือกจากคณะกรรมการการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิม ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่บุคลากร และส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งการเล่นกีฬาถือเป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เสริมสร้างให้บุคลากรสถาบันอุดมศึกษามีพลานามัยที่สมบูรณ์ จิตใจที่แจ่มใส มีระเบียบวินัยรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม และความสมัครสมานสามัคคีความคุ้นเคยกันเชื่อมกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันก่อเกิดเป็นพลังให้ทุกท่านกลับไปปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป ด้าน…

อ่านต่อ
ประกาศยกเลิกชนิดกีฬา ประเภทกีฬาและรุ่น ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

ประกาศยกเลิกชนิดกีฬา ประเภทกีฬาและรุ่น ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

ตามที่ ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 ในหมวด 4 ข้อ 11 ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุ่น ที่จะจัดให้มีการแข่งขันเพื่อชิงเหรียญรางวัลได้จะต้องมีหน่วยงานสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน นั้น บัดนี้ การพิจารณาข้อมูลการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละชนิดกีฬา ประเภทกีฬาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยยกเลิกชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุ่นที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ 79 ประเภท/รุ่น จึงขอประกาศยกเลิกชนิดกีฬา ประเภทกีฬาและรุ่น ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ดังเอกสารแนบ ดาว์โหลด ประกาศฯ ยกเลิกประเภทกีฬาและรุ่น

อ่านต่อ
กำหนดการประชุมผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีม

กำหนดการประชุมผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีม

กำหนดการประชุมผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีม การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” วัน เดือน ปี เวลา ชนิดกีฬา ห้องประชุม/อาคาร ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ 23 พ.ค. 62 13.00 น. ฟุตบอล   ห้องราชาวดี อาคารคณะนิติศาสตร์ นายกิตติพิชญ์  โสภา นายสุชาติ  ด้วงทองกุล นายสุชาติ  สิทธิวงษ์ 087-2796252 087-8949401 083-1757649 13.00 น. วอลเลย์บอล ห้อง MSC B305 คณะวิทยาการจัดการใหม่…

อ่านต่อ
ผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน

ผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน

จากการแถลงข่าวและประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยผลการจับสลากจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาปรากฎผลดังนี้ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตระกร้อ ดาวน์โหลดผลการจับสลากทั้งหมด [PDF] ปรับปรุงเมื่อ 17 เม.ย.62

อ่านต่อ
การชำระค่าธรรมเนียมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์”

การชำระค่าธรรมเนียมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์”

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ระหว่างวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2562 โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 17 ชนิดกีฬา นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของท่านชำระค่าธรรมเนียมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ภายในวันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ การชำระค่าธรรมเนียมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” [PDF File]

อ่านต่อ
กำหนดการแถลงข่าวและประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาขุนเลเกมส์

กำหนดการแถลงข่าวและประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาขุนเลเกมส์

กำหนดการแถลงข่าวและประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เวลา 10.00 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน เวลา 10.30 น. กล่าวต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรม โดย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แถลงข่าวความพร้อมของเจ้าภาพในการดำเนินการจัดการแข่งขัน ด้านความพร้อมของเจ้าภาพ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ชี้แจงข้อบังคับและระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 โดย ผู้แทนคณะกรรมการการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00 น. จับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล…

อ่านต่อ
ยี่ห้อและอุปกรณ์แข่งขัน

ยี่ห้อและอุปกรณ์แข่งขัน

ยี่ห้อและอุปกรณ์แข่งขัน กีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลำดับ ชนิดกีฬา ยี่ห้ออุปกรณ์ รุ่น หมายเหตุ 1 ฟุตบอล molten F5F2700 2 วอลเลย์บอล molten V5M4500 3 เซปักตะกร้อ marathon MT 908 4 เทนนิส maax Force 5 เทเบิลเทนนิส Yinhe รุ่น 3 star S40+ 6 แบดมินตัน maax No.1 speed…

อ่านต่อ
กำหนดการแข่งขันกีฬาบุคลากร  “ขุนเลเกมส์”

กำหนดการแข่งขันกีฬาบุคลากร “ขุนเลเกมส์”

กำหนดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ระหว่างวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี   ที่   รหัสกีฬา   ชนิดกีฬา     ชิง   สนามการแข่งขัน พฤ ศ ส อา จ อ พ พฤ ศ รวม (วัน) 23 24 25 26 27…

อ่านต่อ
ประชุมกำหนดการตรวจความพร้อมสถานที่การจัดแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

ประชุมกำหนดการตรวจความพร้อมสถานที่การจัดแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

วันที่ 15 มีนาคม 2562 คณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬา กกมท. คณะกรรมการผู้ตัดสินจังหวัดและ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน เข้าร่วมประชุม เพื่อตรวจความพร้อมสถานที่ จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ขุนเลเกมส์ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยการประชุมร่วมกัน 3 ฝ่ายมีการแบ่งกลุ่มในห้องประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้แทนเทคนิค กกมท. ผู้แทนผู้แทนผู้ตัดสินกีฬา และคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันแต่ละประเภทโดย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวตอนรับผู้ร่วมประชุม โดยมี รศ.วิชิต คะนึงสุขเกษม ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามแข่งขัน พร้อมทั้งแนะนำคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาที่เดินทางมาร่วมประชุมอีกด้วยและ ดร.เกษม พันธุสะ เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา ได้แจ้งถึงระเบียบการแข่งขัน รวมถึงปฏิทินกำหนดการแข่งขัน กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่  38…

อ่านต่อ
เปิดระบบบันทึกข้อมูลแจ้งความจำนงและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในชนิด ประเภทและรุ่นกีฬาที่จัดการแข่งขัน ผ่านระบบออนไลน์

เปิดระบบบันทึกข้อมูลแจ้งความจำนงและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในชนิด ประเภทและรุ่นกีฬาที่จัดการแข่งขัน ผ่านระบบออนไลน์

เปิดระบบบันทึกข้อมูลแจ้งความจำนงและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในชนิด ประเภทและรุ่นกีฬาที่จัดการแข่งขัน ระหว่าง 13 – 25 มีนาคม 2562 ผ่านระบบออนไลน์ http://www.khunleaygames.rmutt.ac.th/sport_staff/  

อ่านต่อ