การชำระค่าธรรมเนียมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์”

การชำระค่าธรรมเนียมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์”

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ระหว่างวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2562 โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 17 ชนิดกีฬา นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของท่านชำระค่าธรรมเนียมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ภายในวันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ การชำระค่าธรรมเนียมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” [PDF File]

อ่านต่อ
ประชุมกำหนดการตรวจความพร้อมสถานที่การจัดแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

ประชุมกำหนดการตรวจความพร้อมสถานที่การจัดแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

วันที่ 15 มีนาคม 2562 คณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬา กกมท. คณะกรรมการผู้ตัดสินจังหวัดและ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน เข้าร่วมประชุม เพื่อตรวจความพร้อมสถานที่ จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ขุนเลเกมส์ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยการประชุมร่วมกัน 3 ฝ่ายมีการแบ่งกลุ่มในห้องประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้แทนเทคนิค กกมท. ผู้แทนผู้แทนผู้ตัดสินกีฬา และคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันแต่ละประเภทโดย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวตอนรับผู้ร่วมประชุม โดยมี รศ.วิชิต คะนึงสุขเกษม ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามแข่งขัน พร้อมทั้งแนะนำคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาที่เดินทางมาร่วมประชุมอีกด้วยและ ดร.เกษม พันธุสะ เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา ได้แจ้งถึงระเบียบการแข่งขัน รวมถึงปฏิทินกำหนดการแข่งขัน กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่  38…

อ่านต่อ