ประชุมพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

ประชุมพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

ประชุมพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานที่ประชมแจ้งรายละเอียดชนิดกีฬาที่จะดําเนินการจัดการแข่งขัน วันเวลาที่กําหนดจัดการแข่งขันให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมทั้ง แจ้งให้ที่ประชุมร่วมกันช่วยพิจารณาร่างคําสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขัน กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธาน ที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่า ภายหลังที่มีการลงนามคําสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๘ แล้ว ให้มีการจัดประชุมเพื่อติดตามรายละเอียดการดําเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายในภาพรวม และให้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายได้จัดให้มีการนัดประชุม กลุ่มย่อยเพื่อติดตามงานที่ในฝ่ายของตนเองได้รับมอบหมาย ในส่วนของรายละเอียดการดําเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายรวมถึงกรอบงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาในฐานะคณะกรรมการฝ่าย เลขานุการได้ศึกษารูปแบบรายละเอียดการดําเนินงาน ข้อกําหนด กรอบรายละเอียดในการดําเนินงานด้านเทคนิคการจัดการ แข่งขัน รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดแข่งขันอย่างละเอียด รวมถึงจัดทํารูปแบบการเสนองบประมาณเพื่อ ดําเนินการให้แก่คณะกรรมการทุกฝ่าย เพื่อให้การดําเนินกิจกรรมรวมถึงการเสนองบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ภายหลังที่มีการลงนามคําสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 แล้ว