บึงขุนทะเล

  • เสือหมอบ สนามแข่งขันบริเวณรอบบึงขุนทะเล

แผนผังการแข่งขันเสือหมอบ