ประชุมพิจารณาแนวทางการเสนองบประมาณการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 38

ประชุมพิจารณาแนวทางการเสนองบประมาณการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 38

ประชุมพิจารณาแนวทางการเสนองบประมาณการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสโมสรนักศึกษา โดย ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในที่ ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมโดย แจ้งคําสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ระดับประเทศ ประจําปี พ.ศ. 2562 และให้คณะกรรมการทุกฝ่ายรายงานผลการดำเนินงานรวมทั้งปัญหาอุปสรคค และข้อเสนแนะต่างๆ ของการดำเนินงาน พร้อมทั้งกําหนดให้จัดส่งรายละเอียดข้อมูลการจัดตั้งงบประมาณของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ แต่ละฝ่ายไปยังคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการในการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในครั้งนี้