ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานีเจ้าภาพกีฬา สกอ.ครั้งที่38 “ขุนเลเกมส์”จัดพิธีเปิดการแข่งขันร่วมต้อนรับทัพนักกีฬา 58 สถาบันกว่า 40,000 คน

ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานีเจ้าภาพกีฬา สกอ.ครั้งที่38 “ขุนเลเกมส์”จัดพิธีเปิดการแข่งขันร่วมต้อนรับทัพนักกีฬา 58 สถาบันกว่า 40,000 คน

วันนี้(24 พ.ค. 2562)มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมรการการอุดมศึกษา(สกอ.) ครั้งที่38ขุนเลเกมส์”เชียร์ให้แรง แข่งให้หรอย” ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีซึ่งจะจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้บริหารนักกีฬาจากทุกสถาบัน กรรมการผู้ตัดสินกีฬาสื่อมวลชน และผู้มีเกียรติเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 40,000 คน ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดมรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี”มหาวิทยาลัยแห่งเมืองคนดี” มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้บริหารในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นเกียรติและเป็นประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่ได้รับเลือกจากคณะกรรมการการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิม ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่บุคลากร และส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งการเล่นกีฬาถือเป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เสริมสร้างให้บุคลากรสถาบันอุดมศึกษามีพลานามัยที่สมบูรณ์ จิตใจที่แจ่มใส มีระเบียบวินัยรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม และความสมัครสมานสามัคคีความคุ้นเคยกันเชื่อมกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันก่อเกิดเป็นพลังให้ทุกท่านกลับไปปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป ด้าน…

อ่านต่อ
ประกาศยกเลิกชนิดกีฬา ประเภทกีฬาและรุ่น ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

ประกาศยกเลิกชนิดกีฬา ประเภทกีฬาและรุ่น ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

ตามที่ ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 ในหมวด 4 ข้อ 11 ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุ่น ที่จะจัดให้มีการแข่งขันเพื่อชิงเหรียญรางวัลได้จะต้องมีหน่วยงานสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน นั้น บัดนี้ การพิจารณาข้อมูลการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละชนิดกีฬา ประเภทกีฬาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยยกเลิกชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุ่นที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ 79 ประเภท/รุ่น จึงขอประกาศยกเลิกชนิดกีฬา ประเภทกีฬาและรุ่น ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ดังเอกสารแนบ ดาว์โหลด ประกาศฯ ยกเลิกประเภทกีฬาและรุ่น

อ่านต่อ
กำหนดการประชุมผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีม

กำหนดการประชุมผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีม

กำหนดการประชุมผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีม การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” วัน เดือน ปี เวลา ชนิดกีฬา ห้องประชุม/อาคาร ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ 23 พ.ค. 62 13.00 น. ฟุตบอล   ห้องราชาวดี อาคารคณะนิติศาสตร์ นายกิตติพิชญ์  โสภา นายสุชาติ  ด้วงทองกุล นายสุชาติ  สิทธิวงษ์ 087-2796252 087-8949401 083-1757649 13.00 น. วอลเลย์บอล ห้อง MSC B305 คณะวิทยาการจัดการใหม่…

อ่านต่อ
ผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน

ผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน

จากการแถลงข่าวและประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยผลการจับสลากจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาปรากฎผลดังนี้ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตระกร้อ ดาวน์โหลดผลการจับสลากทั้งหมด [PDF] ปรับปรุงเมื่อ 17 เม.ย.62

อ่านต่อ