Hilight ขุนเลเกมส์
ประชุมพิจารณาแนวทางการเสนองบประมาณการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 38

ประชุมพิจารณาแนวทางการเสนองบประมาณการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 38

ประชุมพิจารณาแนวทางการเสนองบประมาณการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2...

ประชุมพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

ประชุมพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

ประชุมพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4...

ราชภัฏสุราษฎร์ พร้อมเป็นเจ้าภาพ ขุนเลเกมส์ การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

ราชภัฏสุราษฎร์ พร้อมเป็นเจ้าภาพ ขุนเลเกมส์ การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 โดยใช้ชื่อว่า “ขุนเลเกมส์” จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 24-31 พฤษภาคม 2562...